An ordinance seeking to ban Philippine offshore gaming operators (POGOs) in Palawan has been filed at the Sangguniang Panlalawigan to prevent potential negative impacts on the province’s social and economic environment.

Board Member Ryan Maminta, who authored the ordinance and filed it on July 2, pointed out several reasons for the proposed ban, explaining that POGOs often serve as conduits for illegal activities such as money laundering, human trafficking, and organized crime.

He said that prohibiting these operations aims to safeguard its residents from these threats.

Maminta stated that prior to the proposal of the ordinance, the Presidential Anti-Organized Crime Task Force (PAOCTF) sent a report to the provincial government indicating that Palawan had been considered a primary hub for POGO operations.

Passing this ordinance, he claimed, will demonstrate that the Sangguniang Panlalawigan opposes the establishment of POGOs and will ensure the province’s safety.

“It will send a message, the sense of the provincial board, specifically me, ay ayaw magkaroon ng POGO. Now, kung aprobahan ito ng Sangguniang Panlalawigan, it will be good kasi magkakaroon tayo ng protection laban sa industriya na ito na ang alam natin na ang pangunahing makikinabang ay ang mga sugarol doon sa bansang China at yung ibang na a-addict sa sugal,” he stated.

Maminta urged the municipalities of Palawan to remain vigilant in scrutinizing applications for building and business permits to ensure they are not covertly facilitating POGO operations.

He called for thorough inspections and heightened awareness among local authorities to prevent any disguised or unauthorized POGO activities.

The ordinance also proposes stringent penalties for individuals or establishments found violating its provisions, including substantial administrative fines and potential imprisonment.

*** BASAHIN SA WIKANG FILIPINO ***

Isang ordinansa na naglalayong ipagbawal ang Philippine offshore gaming operators (POGOs) sa Palawan ang ipinanukala sa Sangguniang Panlalawigan upang maiwasan ang mga potensyal na negatibong epekto sa panlipunan at pang-ekonomiyang kalagayan ng lalawigan.

Ang proposed ordinance ay iniakda ni Board Member Ryan Maminta at kanyang ipinanukala sa Sangguniang Panlalawigan noong July 2. Binigyang diin niya ang ilang mga dahilan para sa ipinapanukalang pagbabawal, tulad ng ang mga POGO ay kadalasang nagsisilbing daan para sa mga ilegal na gawain tulad ng money laundering, human trafficking, at organized crime.

Sinabi niya na ang pagbabawal sa mga operasyong ito ay naglalayong protektahan ang mga residente mula sa mga banta na ito.

Ayon kay Maminta, bago ang panukalang ordinansa, nagpadala ang Presidential Anti-Organized Crime Task Force (PAOCTF) ng report sa pamahalaang panlalawigan na nagsasaad na ang Palawan ay itinuturing na pangunahing sentro para sa mga operasyon ng POGO.

Ang pagsumite ng ordinansang ito, ayon pa sa kanya, ay magpapakita na ang Sangguniang Panlalawigan ay tumututol sa pagtatatag ng mga POGO at magtitiyak ng kaligtasan ng lalawigan.

“It will send a message, the sense of the provincial board, specifically me, ay ayaw magkaroon ng POGO. Now, kung aprobahan ito ng Sangguniang Panlalawigan, it will be good kasi magkakaroon tayo ng protection laban sa industriya na ito na ang alam natin na ang pangunahing makikinabang ay ang mga sugarol doon sa bansang China at yung ibang na a-addict sa sugal,” sabi niya.

Hinimok ni Maminta ang mga munisipyo sa Palawan na maging mapanuri sa pag-apruba ng mga aplikasyon para sa mga building at business permits upang matiyak na hindi nila sinasadyang pinapahintulutan ang mga operasyon ng POGO.

Nanawagan siya para sa masusing inspeksyon at pinalakas na kamalayan sa mga lokal na awtoridad upang maiwasan ang anumang nakatago o hindi awtorisadong aktibidad ng POGO.

Ang ordinansa ay nagmumungkahi rin ng mahigpit na parusa para sa mga indibidwal o establisyemento na mahuhuling lumalabag sa mga probisyon nito, kabilang ang malalaking administrative fines at posibleng pagkakakulong.