Jan 15, 2021

Pinag-isang Lakas ng Okupante Residente Manggagawa Magsasaka at Mangingisda (PLLORM):