Oct 23, 2020

Kalasag (Kalamidad at Sakuna Labanan sa Sariling Galing ang Kaligtasan)