Photo from Ken Batino

The true meaning of combining fashion and environmental advocacy was truly showcased on the Miss Philippines Earth stage when Yllana Aduana from the province of Laguna was crowned wearing a gown made of 5,000 safety pins.

The intricate design, created by renowned designer Ken Batino, both honors women’s role as Earth warriors and emphasizes the significance of sustainability in the fashion industry.

“We have lived our lives on this planet as if we had another one to go to. It is slowly disintegrating, crumbling, and falling apart,” Batino said in a Facebook post.

“As a woman and as an Earth warrior, I have the duty to be as nurturing, compassionate, loving, and hope-providing as our mother earth,” he wrote. “Like a safety pin, we hold critical things together. And as women, we hold the earth together.”

Batino, who is also behind the iconic looks of Binibining Pilipinas Intercontinental 2022, Gabrielle Basiano, wanted to highlight through his creations the potential for fashion to not only be beautiful and innovative but also sustainable and socially conscious.

The Miss Earth pageant has been advocating for environmental conservation and sustainability for over two decades, and Aduana, as the new Miss Philippines Earth, will now carry on this important message throughout her reign.


BASAHIN SA WIKANG PILIPINO

Miss Philippines Earth, kinoronahan na suot ang gown na gawa sa 5,000 safety pins

Tunay ngang naipakita sa entablado ng Miss Philippines Earth kung ano talaga ang kahulugan na pagsamahin ang fashion at environmental advocacy nang koronahan si Yllana Aduana mula sa lalawigan ng Laguna habang suot ang isang gown na gawa sa 5,000 safety pins.

Ang masinsinang disenyo na likha ng kilalang designer na si Ken Batino ay nagbibigay pugay sa papel ng mga kababaihan bilang mga mandirigmang tagapangalaga ng kalikasan at nagpapakita ng kahalagahan ng pangmatagalang pagpapanatili sa industriya ng fashion.

“Nabuhay tayo sa planeta na para bang may iba pa tayong pupuntahan. Ito ay unti-unti nang naglalaho, nabubulok, at nasisira,” sabi ni Batino sa kanyang Facebook post.

“Bilang isang babae at mandirigmang tagapangalaga ng kalikasan, may tungkulin akong maging mapag-alaga, maawain, maalalahanin, at magbigay ng pag-asa tulad ng ating Inang Kalikasan,” dagdag pa niya. “Tulad ng isang safety pin, tayo ang nagpapagsama-sama ng mahahalagang bagay. At bilang mga kababaihan, tayo ang nagpapagsama-sama ng mundo.”

Nais ni Batino, na siya rin ang nasa likod ng mga makabagong kasuotan ni Binibining Pilipinas Intercontinental 2022 Gabrielle Basiano, na ipakita sa pamamagitan ng kanyang mga likha ang potensyal ng fashion na hindi lamang maganda at makabago, kundi pati na rin matibay sa pangmatagalang paggamit at nakatutugon sa mga isyung panlipunan.

Nananawagan ang Miss Earth pageant para sa pangangalaga sa kalikasan at pangmatagalang pagpapanatili sa loob ng dalawampung taon, at si Aduana, bilang bagong Miss Philippines Earth, ay magpapatuloy sa mahalagang mensaheng ito sa buong panahon ng kanyang paghahari.