Mga birsong Cuyonon

Mt. Aguado in Cuyo, Palawan (Photo: tripwow.tripadvisor.com)


     Kaisan ang mga birsong Cuyonon ay ababati ta sa mga polao kong mi apapatay. Ig madangmit ang manga birsong dato ay ang kararaway. Animan aisipan ko nga magsolat i manga birso nga beken lamang i mayad sa talinga kong indi poidi pa dia katao i matinlong liksion sa manga agabasa’. Isara sa akeng ingkoko’n nga birsong maraway ay dia.

 

DOTO SA AGOADO

 

Doto sa amen sa Agoado

Mi apatay nga Amirikano

Saka Domingo rong aboboro

Atindeg pa anang xxxxx.

 

Animan maliag kong ipakita nga dapat ta reng bago’n ang manga bagay nga beken den i dapat sa tyimpo dadi. Dia ay para ipa’bot ta sa tanan, labi pa ren sa ateng manga bata ig kabata’n nga mas mayad kong ang seled ateng isip ay matitinlong manga bagay. Mas katatabang dia kananda ig poiding magdara i mayad nga pag-irisipen sa manga kabata’n sa ateng bagong hinirasyon.

 

Ang maga darason nga birso ay manga alimbawa ang birsong poidi tang isolat ig ipabasa sa ateng manga bata ig manga mi idad den da. Basipang sa pa’aging dia ay ma’abrian ang isip ang marake sa ateng tagabasa ang manga artikolo sa ateng barasaen nga dia sa ‘Palawan News.’

 

 

ANG BATANG BIBO

 

Ara naeya maski kino

Ang batang bibo;

Poidi ag atobang

Kong mi kaministiran.

 

Mayad ag pakig ampang

Sa mga mala’m mi paggalang;

Pirming mi ‘po’ ig ‘opo’

Kong ka’ampang na si lolo.

 

Alilipay kanana

Maski masig ka bata;

Tenged kong agalimeg

Matandes ig mi dengeg.

 

Animan mga bata

Isipen indo pirmi dia;

Patinlo’n ang toltolanen,

Agod malilipay indong ka’ampang.

 

 

ANG BATANG MATINABANGEN

 

Si Tirso ay isarang bata

Nga madangmit makita;

Sa kantong marapit kananda

Aka simpan magtabang sa iba.

 

Kong mi mala’m nga makita

Maga lagted sa karsada;

Madasig pa sa alas koatro

Aka tabang tana ren doto.

 

Ang magtabang sa masig katao

Ay boat nga dorong katinlo;

Porsigiran nga boaten dia maski kino,

Ang balik kanimong kalipayan sigorado.

 

Maging batang matinabangen

Ang pagiging makasadili lipatan den;

Magboat i matinlo para sa iba,

Dan ang balik kanimo sobra-sobra.

 

BATA BATOTA

 

Bata bata

Maitey ka pa;

Pabael kaw anay

Patoro ki tatay ig nanay.

 

Indi agpategas imong olo

Dan beken matinlo para kanimo;

Ang batang madaling toroan

Madadangat ay ka’ayadan.

 

BATANG MAPOSTORA

 

Ako mi akita

Batang mapostora;

Ang katinlo ag ngirit

Kasayag ang isip.

 

Kondan talaga ang bata

Ara sanda i problima;

Ang sa isip karawat lamang

Ig poro lamang ka’mbengan.

 

Andan toladan ang tanang tao

Beken sanda problimado;

Isarig tanan sa Gino’

Para kaboi ay magtinlo.

 

MAGDEREP BATA!

 

Maintras bata pa

Ogalien indo dia;

Ma’len ang obra

Indi mo i itsa poira.

 

Maski ngani ang Gino’

Datong kita boaten Na;

Anem ka adlaw nga ag obra

Ikapitong adlaw panari Tana.

 

Animan magderep kaw bata

Para sa imong ka’yadan dia;

Kong ang obra papatinlon

Mayad nga kaboi magadason.

 

 

PAKADLAO LAMANG:

 

TAWAG SA MAITENG KALDIRO

 

 

Pakiman:  Ano ang tawag sa lamisan nga maite’?

Sabat:  Lamisita.

Pakiman:  Ano ang tawag sa maiteng kotsara?

Sabat:  Kotsarita.

Ay ano ang tawag sa kaldirong maite?

Sabat:  A… kaldirita!

This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. © Copyright 2018 - Qubes Publication and Ads Promotion. All rights reserved.

You may also like...