Magparaye Sa Bisyo

Dr. Jun Magbanua


“Ang bisyo ay manga bagay o ingboboat nga agaagaw ang oras o matinlong manga
bagay pariho ang koarta o iba pa, nga dapat kapakon sa manga maal sa kaboi.”

Madangmit ang bisyo ay aseseledan ang tao beken ang makon dato ay aliliagan anda. Dan ay amat-amat lamang nga akaseseled sa kaboi ang isarang tao ig kaisan agaisip tana kong ayamo akaabot tana doto.

Pariho ron lamang ang inem nga sobra. Ona pate’mad-te’mad lamang ay samaoro indi na mapangindian ang imbitar anang tangay. Dan lamang kaisan ang maiteng te’mad datong ona ay akaabot sa sitoasion nga sa ori ay makori ren mabayaan.

Tenged nga apaboran tana ang isarang tao, dato ingseseleng na ren nga otang nga leba. Beken i marimo ang magkatinir i otang nga leba. Dia ay dorong katinlong ogali nga dapat indi madora sa isarang tao. Piro akeng ingkokon digi ay kong sa ogaling dan ay daraen kamo sa isarang bagay nga marimo pariho ang sobrang inem, dan beken den i matinlo.

Tenged nga agkatinir kaw i otang nga leba, ig maliag mong ibalik ang pabor sa tao nga dato, kaisan ang atatabo kong ikaw ay mi koarta ay ikaw don ang magatangway ig magapainem kanana. Tama pa ra kong dan ay matabo kaisan o karwa lamang. Piro kong ang bagay nga dan ay agpadayon ig ang magtangay ay pirmi ren lamang agabales-balesan i bakal i irinemen dan beken den i mayad.

Ang makori pa dian, ang simpling pagtaw i pabor sa kada isara ay agiging dailan ang pagkagapos sa bisyo kng indi mabantayan. Magaabot ang oras nga dato gali ay marake reng matitinlong manga bagay ang atakaw ang Diablo sa isarang tao nga dapat andan ay akapakon sa manga ingmamaal.

Ara bisyo sigoro nga talagang ingplano ang sakatao. Tanan o kataman ay maliag agboat i tama para magtinlo anang betang. Dia ay natural sa manga tao. Dan lamang kaisan akasasalet ang kiritkirit kong indi kabantay ang tao.

Ara tao sigoro nga agplano nga tana ay maging babairo, paraenem, sogarol o tsismosa. Dan aelaman anda nga beken i tama. Piro tenged nga maroya ang control ang tao sa anang sadili, ang saka bagay o pira ka bagay nga dan ay aseseledan anda.

Dipirinsia lamang, pag aseledan den ang bisyo ay makori ren kaloa dian. Ang konsinsia nga agakon nga dato ay marimo, madangmit ingdadaeg den ang mataged nga kalipayan nga abebel doto. Ingkokon kong dan ay mataged lamang tenged nga dan maman talaga ang matod.

Selengen ta ren lamang ang babairo o lalakiro. Samaoro dan beken lamang i manga lalaki ang akaseseled dian. Mi manga babai dang asisikep i dan. Maintras dato ingboboat, andang pabetang dato sanda dorong kaambeng, piro ang kamatodan pira lamang ka minotos o oras dan. Pagkatapos dato sanda ingsosokot don andang konsinsia ig aganesel den kong ayamo dato ay aboat anda.
Poiding pabengelan anda andang konsinsia. Ang konsinsia dorong kaasintado anang logar sa otok ang tao sa ona. Kong mi mali, agatonog nga lagi ig agataw abiso. Piro kong dan ay madangmit nga ingpapabengelan, agaabot ang oras nga agaroya anang abiso. Pariho ang tornilio nga kong pirming daplos, agaabot ang oras nga dan ay indi ren agteyeb o agdason sa liabi tobo. Adodora ren anang ipikto. Dorong kadilikado kong dia ay matabo ron sa isarang tao.

Ara tao nga agkatinir i malabeg nga kalipayan tenged sa bisyo. Beken kondato ang pagkadisinyo kanana ang Gino. Ingboat tana para magdayaw ig magdason Kanana, beken sa anang sadili. Kong boaten ang kontra doto, midio agtimban tana lamang sa tarawis ang arado. Tana ra lamang ang asasakitan.

Animan maintras maaga, paliasan den ang bisyo. Pasalamat kaw i doro bael kong ara ka pa kaseseled dian. Indi mo ron isipen nga magpasikep pa dian. Kong ikaw ay asikep den ang isarang bisyo, boaten mo ang tanan para kaalin dian. Mas maaga, mas mayad. Magpatabang sa Dios kong ingkokorian kaw. Kong Tana ang magatabang talagang kapapalagiaw ka dian. Ang imposibli sa tao ay posibli Kanana. Important nga kaloa ka dian.

Dorong katinlo ang kaloa sa sied ang bisyo. Kong ang Gino ang maglibri kanimo, sigoradong libri kaw. Magasayag imong painoino ig magaambeng kaw sigorado!

PAKADLAO LAMANG:

PINAKAMATINLO

Adin ang pinakamatinlo: parabaleng; aga sigarilio; o babairo?
Ang pinakamatinlo ay … ANG ARA BISYO!

This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. © Copyright 2018 - Qubes Publication and Ads Promotion. All rights reserved.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published.