Inaanyayahan ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang lahat ng nagmamalasakit sa Filipino at mga katutubong wika sa bansa na magpasa ng nominasyon para sa Dangal ng Wikang Filipino.

Ayon sa Kagawaran sa mensahe na padala nito sa Palawan News, araw ng Biyernes, ang “KWF Gawad Dangal ng Wika” ay ipagkakaloob sa isang natatanging indibiduwal, samahán, tanggapan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaan o pribado na may makabuluhang ambag o nagawa tungo sa pagsusulong, pagpapalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino kasáma na ang mga katutubong wika sa Filipinas sa iba’t ibang larang o dominyo gaya ng batas, ekonomiya, pilosopiya, siyensiya at teknolohiya, agham panlipunan, araling kultura, edukasyon, at iba pang matatayog na disiplina.

Itinuturing itong Lifetime Achievement Award kayâ mas iniuukol itó sa mga indibidwal na nasa 60 taóng gulang pataas.

Mga alituntunin ng Dangal ng Wika:

  1. Bukás ang nominasyon sa mga indibidwal, samahán, tanggápan o institusyon, at mga ahensiyang pampamahalaán o pribadong sektor na may natatanging ambag o nagawa túngo sa pagsusulong, pagpapagalaganap, pagpapayabong, at preserbasyon ng wikang Filipino sa ibá’t ibáng larang at/o disiplina.
  2. Pára sa mga indibidwal, kinakailangang may gulang na hindi bababâ sa apatnapung (40) taón. Pára sa mga samahán, tanggápan, ahensiyang pampamahalaán, at/o pribadong sektor, kinakailangang naestablisa nang hindi bababâ sa limáng (5) taón.
  3. Mayroong katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa wikang Filipino sa ibá’t ibáng larang at disiplina. (Kinakailangang ilakip sa nominasyon bílang pruweba).
  4. Ang mga nominado ay marapat na manggaling sa rekomendasyon ng indibidwal o pangkat mulâ sa labas ng KWF.
  5. Pára sa onlayn na nominasyon, ihanda ang lahat ng softcopy (.pdf format) at magtungo sa link na ito: https://forms.gle/Ay4wDFxEVsYKxqnSA : (1)KWF Pormularyo sa Nominasyon; (2) Liham nominasyon na nagsasaad ng buod ng kalipikasyon ng nominadong indibidwal o samahán at nilagdaan ng nagnomina; (3) Curriculum vitae (kung indibidwal) o profayl ng organisasyon (kung samahán); at (4) Mga pruweba sa katipunan ng mga akda o gawaing nakapag-ambag sa wikang Filipino at/o alinmang katutubong wika sa bansa.
  6. Pára sa nominasyon na ipadadala sa koreo, ilakip sa isa o higit pang long brown envelop ang lahat ng dokumento (hardcopy) na nakasaad sa bílang 6 at ipadalá sa: Lupon sa Dangal ng Wikang Filipino 2021 Komisyon sa Wikang Filipino 2/P Gusali Watson, 1610 Kalye J.P. Laurel San Miguel, Maynila.
  7. Ang hulíng araw ng pagpapása ng nominasyon ay sa 30 HUNYO 2021, 5nh.
  8. Ang tatanghaling Dangal ng Wikang Filipino 2021 ay tatanggap ng naturang gawad sa Pammadayaw: Araw ng Gawad sa Agosto 2021.

Pára sa ibá pang detalye, mangyaring tumawag o mag-text sa 0928-844-1349, o magpadalá ng email sa Sangay ng Edukasyon at Networking sa timpalak.gawad@kwf.gov.ph.