Magparaye Sa Bisyo

“Ang bisyo ay manga bagay o ingboboat nga agaagaw ang oras o matinlong manga bagay pariho ang koarta...