ANG PAGTO’NG ALILIAGAN ANG GINO’

Dr. Jun Magbanua


“Ang tamang pagto’ ay aga sarig nga ang ing papakitao ay anang

 maririsibi. Maboay o madali, ara tana i isip nga ang ing titingwa

 ay indi i tao kanana. Tedek anang pagsarig nga anang ing rarapitan

ay akaelam kong anono ang mayad para kanana. Tenged dian, pirmi

 tanang aga elat nga maski anong oras poidi dato ag abot kanana.”

 

Ang dali ingan para sa tao nga ma apiktoan ang sitoasion nga aga abot kanana. Madali mataranta ang iba kong mi problima. Madangmit ang atinsion ay doto aka sintro. Animan tana atataranta o kaisan ay aga aborido pa.

 

Kaso kong ang tao ay atataranta, tana ay adodoran i matinlong diskarti. Indi tana kaisip i mayad ig madangmit ang manga bagay nga ing papakonan ang isip ay bagay nga maririmo.

 

“Anono kabay ang mainabo kanaken kong mag masakit ako? Sadin ako mabel i pang padoktor? Samaoro kong kaministiran i mabael nga gastos sa pag pabolong? Anono ang matatabo sa akeng pamilia kong maobos ameng maiteng atitimes nga koarta?” Ig kong anono pang maririmong kinaisipan ang aga seled sa anang olo.

 

Para mapaliasan ang toladatong manga bagay, dapat magkatinir i pagto’ ang tao. Pagto’ sa talagang katatabang kanana sa oras nga kaministiran. Importanti nga maelaman  nga mi Dios nga poiding marapitan sa oras nga ing kokorian tana.

 

Ang Gino’ ang Biblia ang ateng dapat nga makilala i osto. Tana ang ag boat ang tanan nga bagay sa langit ig sa logta nga ateng akikita (o maski indi makita). Tana ang Dios nga boi ig pirming abri ang linia papakon Kanana. Ara Tana i kakatorog o ipapanari. Pirmi Tanang aga pamati sa tanan nga aga sarig ig aga to’ Kanana.

 

Piro ang mato’d nga pagto’ sa Dios ay beken i golping atatabo. Kaministiran maelaman kong sino talaga Tana. Kong maelaman nga Tana ay Gino’ nga aga ma’al i doro bael sa tao ig dato ay ing pamatodan Na datong ing padara Na anang bogtong nga bata para kanateng tanan. Tana ay si Cristo nga ag pamato’d da nga talagang importanti kita Kanana, tenged nga masking kita ay makakasalaen pa, ing tao na ren Anang kaboi para kanaten.

 

Kong maelaman ang tao nga doro tanang ka importanti Kanana, maga bael anang pagto’. Kong mi mato’d nga pagto’, magiging madali anang pag rapit ig pag pangadi sa Dios. Madali man o maboay ag abot ang sabat sa anang ing papakitao, indi tana ag doadoa. Aga sarig tana nga anang ing titingwa ay itatao kanana.

 

Ang tamang pagto’ ay ang pag isip nga matatabo anang ing papangadi maski ara na pa akikita ang sabat. Ara tana i bebera- bera maski ara pa i abot anang ing sasarigan.

 

Kong maelaman ang tao nga ara atatabo kanana nga ara aelami ang Dios, maga bago anang pagseleng sa manga problima. Kong maisip nga mi pangako Tana nga indi kao i bayan o talikodan maski inoro, sigorado maga katinir kao i mabael nga pagsarig. Tola’dan Tana sa tanan nga aga rapit ig aga to’ Kanana.

 

Animan kilalaen ta osto ang Dios ang Biblia para magbael pa ang ateng pagsarig Kanana. Kong mi mabael nga pag to’, mapapakaliek ta Anang alima para tabangan kita. Dan ang Gino’ nga maliag ag pakilala kanateng tanan. Kong kilala indo Tana talaga, sigorado maga rapit ig maga sarig kamo Kanana.

 

Tawan kitang tanan ang Gino i mabael ig matibay nga pagto’.

 

PAKADLAO LAMANG:

 

MAS MA’ASLEM

 

Adin ang mas ma’aslem, santol o pomangga?

Mas ma’aslem ang … KANO!

 

 

(Ako gali ay akasolat den i 3 ka libro: Mi Kaniogan Den Si Toting; ‘Embrace the Light’(taglish); ig Pagparangasawaen: Beken I Pirming Masabor Piro Poidng Timplaen. Kong maliag kamo ag bakal itext indo ako lamang sa 09152036791)

 

This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. © Copyright 2018 - Qubes Publication and Ads Promotion. All rights reserved.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published.