Isang Linggong Pagninilay Hango sa Huling Pitong Wika

(Photo credit: YouTube)


Lunes, 26 Marso –“Ama, patawarin mo sila; sapagka’t hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa” (Lucas 23:34).

Sa araw na ito isipin natin ang mga taong nakasakit sa atin.  Marahil, hindi nila alam na nakasakit sila, o marahil patuloy silang nakakasakit sa atin.  Ano man ang sitwasyon, lagi nating piliing patawarin sila.  Lagi natin piliin ang landas ng kapayapaan at pagkakaunawaan.

Panalangin: “Panginoon, patawarin Mo po ako sa mga kasalanan ko.  Ganun din naman, kailangan ko ang biyaya mo upang makapagpatawad sa mga taong nakakasakit sa akin.  Tulungan Mo po akong maging mapagpatawad at maunawain at sa kalakasan mo ay mahalin ang mga taong ito.  Sa Pangalan ni Jesus, Amen.

 

Martes, 27 Marso – “Ngayon din ay kakasamahin kita sa Paraiso” ( (Lucas 23:43)

Napakagandang pangako para sa atin! Na kung tayo ay mananampalatay kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas natin, tayo ay makakapiling ng Dios pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo.  Ang buhay na walang hanggan ay hindi magsisimula sa ating kamatayn, ang buhay na walang hanggan ay magsisimula sa sandaling ipahayag natin si Jesus bilang ating Tagapagligtas.

Panalangin: “Panginoon, tinatanggap ko po na ako’y makasalanan at nararapat lamang ng kaparusahan.  Ngunit dahil sa ginawa ni Jesus sa kalbaryo ang mga kasalanan at kaparusahan ko ay tinubos at pinatawad Mo na.  Tinatanggap ko si Kristo sa aking puso at ipinahahayag na mula ngayon, Siya na ang Panginoon at Dios ng buhay ko.  Salamat po sa pangako ng buhay na walang hanggan.”

 

Miyerkules, 28 Marso – “Babae, narito, ang iyong anak!  (Juan 19:26-27)

Ano’ng mga bagay ang hindi natin kayang bitawan?  Sa panahong ito, bigyan natin ng ‘break’ ang ating sarili mula sa mga bagay na sa palagay natin ay hindi natin kayang mawala.  Sa halip, pagtuunan natin ng pansin kung ano na ba ang lagay ng ating espiritu.  Saan nga ba patutungo ang buhay natin kapag ang lahat ng materyal na bagay o relasyong ating pinanghahawakan ay mawala na?  Ano ang mapapala natin kung makuha natin ang lahat ng bagay ngunit mawala naman natin ang ating kaluluwa?

Panalangin: “Panginoon, patawarin mo ako na sa halip na Ikaw ang unahin ko, ang mga bagay na pansamantala ang siyang prayoridad ko.  Sa oras na ito, isinusuko ko ang mga bagay na mas inuuna ko at inilalagay iyon sa paanan Mo.  Tulungan Mo akong patuloy na isuko sa Iyo ang lahat ng bagay na humahadlang sa aking relasyon sa Iyo. “

Huwebes, 29 Marso – “Dios ko, Dios ko bakit mo ako pinabayaan?”  (Marcos 15:34; Mateo 27:46)

Ano ang mga gustong gusto mong itanong sa Dios pero hindi mo magawa?  Sa araw na ito, bigyang laya mo ang mga katanungang iyon.  Naririnig iyon ng Dios.  Naiintindihan ka ng Dios.  At hindi Niya isusumbat sa iyo ang mga katanungan mo.  Maaring wala kang matanggap na sagot sa ngayon, pero manalig kang narinig iyon ng Dios at ibukas mo ang sarili mo sa posibilidad ng kasagutan ng Dios sa mga imposible mong tanong.  Siya naman, after all, ang lumikha sa iyo kaya alam Niya ang laman ng puso mo.

Panalangin: “Panginoon ang dami kong hindi naiintindihan sa mga pangyayari sa buhay ko.  At sa lahat ng iyon nais kong itanong bakit sa akin nangyari ang mga iyon.  Pero alam kong nasa plano mo at pagpapatnubay kung bakit hinayaan mong maganap ang lahat ng iyon.  Turuan mo akong patuloy na manalig sa iyo at umasa sa magandang plano mo sa buhay ko sa kabila ng kahirapang pinagdaanan ko.  Salamat sa mabuting bukas at pag-asang bigay mo sa akin.”

 

Biyernes, 30 Marso – “Nauuhaw ako.” (Juan 19:28)

Ano ang isang bagay na pinakamimithi mo sa buhay?  Bahay? Kotse? Kasikatan? Pagkilala? Pagmamahal? Pagrespeto?  Ano ang kaya mong isakripisyo para makuha lamang ang mga ito?  Kung makamit mo na ito, magiging masaya ka na ba? Hanggang kailan ang kasiyahan mo?  Ang totoo, mapapasaya ka ng mga bagay na ito.  Ang pagkauhaw at pagkagusto mo sa mga bagay na ito ay mapapawi sa sandaling makamit mo na ito – hanggang sa may susunod ka na namang naisin at ang sirkulo ng pagnanasa at muling pagkauhaw sa mga bagay ay maulit na naman.

Panalangin: “Panginoon, patawarin mo ako kung mas gusto ko pang magkamit ng mga bagay na sa palagay ko ay makakapagpasaya sa akin, kesa ayusin ang relasyon ko sa pamilya at mga kaibigan ko.  Mas inuuna ko pa ang mga bagay na makakamit ko kaysa unahin ang aking ispiritwal na kalagayan.  Patawarin mo ako at tulungang isaayos ang aking prayoridad.”

 

Sabado, 31 Marso – “Naganap na.” (Juan 19:30)

Nang nilikha tayo ng Dios, kaakibat nito ang isang magandang plano sa buhay natin.  Planong punong puno ng pag asa at mabuting kahihinatnan.  Kung minsan sa takbo ng araw araw natin, hindi natin napapansin ang magandang plano ng Dios, pero tandaan natin, ang bawat paghihirap ay para mapabuti ang ating ugali at karakter at ang bawat pagkakamali ay para sa pagkatuto at pag-unawa.  Kapag dumating na ang wakas natin sa buhay, nawa’y masabi rin natin na natapos natin at napabuti ang buhay natin at ng mga nasa paligid natin.

Panalangin : ‘’Panginoon, paalalahanan mo ako na ang bawat paghihirap at pagtitiis na nagaganap sa akin ay para sa aking kabutihan at paglago.  Higit na magiging mapagtiwala ako at malakas sa bawat bahagi ng buhay ko na napagtagumpayan ko.  At sa bawat pagtatagumpay, sa bawat pagkatuto, masabi kong natapos ko ang bahaging iyon, at handa na akong harapin ang bukas, na naniniwalang kasama ka at nagpapalakas sa akin.  Salamat po.’’

 

Linggo ng Pagkabuhay, 01 Abril – “Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu: (Lucas 23:46)

May mga bagay na madali nating makuha, na kaya nating papangyarihin.  Pero paano natin kinakaharap ang isang bagay o sitwasyon o relasyon o naisin na sa tingin natin hinding hindi mangyayari, anumang pilit natin? Ang sagot ay pagsuko.  Pagsuko sa plano ng Dios. Pagsuko at hindi paglaban sa mga bagay na dapat maganap.  Pagsuko na hindi ang ipinipilit natin ang mangyari kundi ang kalooban at plano ng Dios ang maganap.  Sa pagsuko, hindi ibig sabihin ay talunan tayo, kundi matanggap natin na tayo ay may hangganan at kakayahan lamang.  Sa pagsuko, pagbibigay daan sa mas magandang bagay o pangyayari sa buhay natin na tanging ang Dios lamang ang nakakaalam.  At sa tamang panahon, dahil sa ating pagsuko, makikita natin ang kagandahan ng mga bagay na naglalakip lakip ayon sa plano at paggawa ng Dios.

Panalangin: Panginoon, isinusuko ko ang aking sarili sa Iyo.  Mapangyari ang plano at nais Mo sa buhay ko.  Tutal Ikaw naman ang maylikha at may mas mabuting plano sa buhay ko.  Hindi ko na ipipilit ang gusto ko kundi hanapin ang kalooban mo.  Salamat po sa kabutihan Mo.”

– Fury of Faith Minisitries

You may also like...