Indi kamo mataranta

Dr. Jun Magbanua


“Ang pagkataranta ay aga pakita nga ang isarang tao ay ara tamang pagto’
sa Gino’ ig dan Tana ay ara alilipay sa tao nga kondato.”

Kaisan ang dali ingan para sa isarang tao ang mataranta. Aga isip nga saben ag abot kanana ang isarang bagay nga beken i mayad pariho ang masakit, aksidinti, kakorangan sa koarta ig marake pang iba.

Madangmit ang atataranta ay ara i sigoradong ing babasian. Basta lamang dato aga seled sa isip ang isarang tao. Pag ag abot ang kondatong sitoasion, ing isip nga lagi nga dato ay mato’d. Ara na ren i isipa kong anono ang matinlong boaten. Tenged nga sa anang isip dato ay beken i mayad, tana ay atataranta ren ig aga impisa ren ag bera-bera.

Ang makori lamang, pag ataranta ren ang tao, ang sintro anang isip ay ang bagay den nga marimo. Kong doto aka sintro anang paneleng, sigoradong ma’apiktoan ang anang pag irisipen. Ang taong atataranta ay indi kaisip i mayad. Atatabonan anang mata animan indi na makita ang tama. Kong magdisision dato, poiding anang aboboat ay beken i tama. Kaisan imbis nga malebasan ang problima, ay mas aga bael pa.

Mako’n ang ko’n ang Gino’ sa Biblia: “Indi kamo mataranta tenged sa pagkaen (o inemen) nga kaministiran indo para maboi, o tenged sa lambong nga kaministiran indong lawas. Indi ba mas importanti ang kaboi kisa pagkaen, ig ang lawas kisa lambong? Selenga indo ang manga lamgam: ara sanda itatamen o ipapantek o ititimes sa tabongos. Piro ing papakaen sanda andang Tatay sa langit. Indi ba mas important kamo sa manga lamgam.” (Mateo 6: 25-26)

Dan gali indi maliag ang Gino’ nga ang tao ay mataranta. Aelaman Na kong anono ang andang kaministiran ig dan ay itatao Na sa tamang timpo. Kaministiran lamang ay magsarig tana ig elaten lamang ang kaloy ang Dios.

Kong isipen ang kamatodang dia ay ara ren i dailan para mataranta ang tao. Samaoro ang boat nga kondato ay indi katabang kanana. Kong ag padayon tana pa dian, dan aga kasala tana ren. Aga pakita dato i kakorangan sa pagsarig sa bisara ang Gino.’

Dapat gali indi kita mataranta. Isarig lamang ang tanan sa Gino’. Boaten ta lamang kong anono ang dapat ig maging maderep kita sa pagdason sa manga bagay nga matinlo ig apapakinabangan.

Paliasan ang magkasala. Kong ag kasala, maintras aga de’t ateng siki sa logta ay maga kasala kita, magrapit kitang lagi Kanana ig aminen ateng kasalanan ig magpakitao i patawad. Dan Tana doro’ bael Anang pag ma’l kanaten ig papatawaden na kita sa tanan nga ateng kasalanan.

Indi kita mataranta. Atobangen ang manga problima ig adalan i osto kong anono ang dapat boaten. Magpakitao tabang sa Dios para kaloa sa sitoasion nga beken i matinlo. Tana ay pirming aka simpan nga tabangan ang aga rapit Kanana nga tedek sa tagiposon ig mi pagto’ nga dato ay maririsibi na.

Animan kong mi problima, indi ren mataranta o mag bera bera. Magrapit nga lagi sa Gino’ ig pakitawen nga itoro Na ang solosion doto. Tana ay aga elat nga magtawag kita Kanana. Sa imong pagtawag, sarigan mo nga maririsibi mo ang imong ing papakitao. Kong mi pagsarig maski dorong kaite lamang, pariho ang alibotod ang mostasa, dan maga abot ang ing papakitao. Doro bael Anang pag ma’al sa tanan nga mi pagsarig pariho ang bata.

Ma’ambeng ig ma’agan ang kaboing sa Dios ing sasarig ig ing tatao’. Matatabangan ka pang indi mataranta. Maboboinan pa ang poti imong bo’k!

PAKADLAO LAMANG:

TOROK SA KASASANAGEN

Ayamo aga torok ang manok sa kasasanagen?
Sabat: Mas mabebereng kita kong ang kabayo ang magtorok!

(Ako gali ay akasolat den i 3 ka libro: Mi Kaniogan Den Si Toting; ‘Embrace the Light’(taglish); ig Pagparangasawaen: Beken I Pirming Masabor Piro Poidng Timplaen. Kong maliag kamo ag bakal itext indo ako lamang sa 09152036791)

This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. © Copyright 2018 - Qubes Publication and Ads Promotion. All rights reserved.

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published.