Kanta Ang Pagsarig Sa Gino!

“Magalebas ang langit ig ang logta, piro ang Akeng bisara ay indi enged aglebas o madora.” (Matthew 24: 35; Mark…

Magparaye Sa Bisyo

“Ang bisyo ay manga bagay o ingboboat nga agaagaw ang oras o matinlong manga bagay pariho ang koarta o iba…

IPINTA SA ISIP ANG MALIAG MADANGAT

“Ang isarang bagay nga mas grabi pa sa boray ay ang magkatinir i paneleng piro ara akikita.”   Marakeng tao…

BANTAYAN ANG ISIP!

“Dapat bantayan ang isip sa tanang oras. Kong ano ang sa isip, dato ang atatabo madangmit.”   Matama ay ing…

Indi kamo mataranta

“Ang pagkataranta ay aga pakita nga ang isarang tao ay ara tamang pagto’ sa Gino’ ig dan Tana ay ara…