Kanta Ang Pagsarig Sa Gino!

“Magalebas ang langit ig ang logta, piro ang Akeng bisara ay indi enged aglebas o madora.” (Matthew 24: 35; Mark…

Weird Christmas beliefs

The Philippines during the holiday season is known for its simbang gabi. What about other countries then? Here are some…