BANTAYAN ANG ISIP!

Dr. Jun Magbanua


“Dapat bantayan ang isip sa tanang oras. Kong ano ang sa isip,

dato ang atatabo madangmit.”

 

Matama ay ing tatamadan ag isip i osto. Samaoro beken i madali ang mag isip i madalem. Ang aliliagan ang marake ay mag rilaks lamang. Indi sanda maliag nga papilayan andang otok.

 

Dia beken i normal sa tao. Kita ay ing tawan i abilidad nga mag isip. Doro kitang ka iba sa ibang mga ing boat ang Gino’. Kong maisip ang isarang bagay dan dapat ibarita sa iba, labi pa kong ang aisip ay matinlo.

 

Beken i dapat nga i sikrito ang matinlo. Kong itatago lamang dato, ara ibang kapapakinabang doto. Dan indi ag dara kalipayan sa iba ig limitado ra ang pakinabang sa aka isip i dato.

 

Ang katinlo ingan sa leba ang saka tao kong anang boat ay mayad ig dato ay aga toro sa iba nga boaten anda ra. Dan samaoro ang tao ay ara a’boboi para sa anang sadili lamang. Indi ma’abot ang doro’ bael nga kalipayan kong ang ing boboat ay para lamang sa anang sadiling ka’ayadan.

 

Kong ang tao ay aka boboat i mayad ig dato ay ing dadason da ang iba, dorong ka bael nga kalipayan ang aga balik kanana. Makikita digi ang kamatodan nga kong anono ang ing tanem, dan maman da ang papanteken.  Kong magtanem i ka’ayadan, ka’ayadan da ang maga balik kanimo.

 

Kong mag rake ang tao nga tola’dan ang kinaisipan ig dato ay ing boboat na, madodogangan ang taong malilipay ig dan ay maga katinir i dorong katinlong ipikto sa mga tao nga aga istar sa isarang komonidad.

 

Dorong ka’ambeng ag tinir sa isarang logar nga ang katama’n ay aga boat i mayad ig aga tao i kalipayan sa anang mga kaiban.

 

Dia ay matatabo kong ang pag irisipen ay pirming babantayan. Kong ang matitinlo lamang ang papaseleden sa isip ig sisiradoan ang isip sa maririmong mga bagay, marakeng golo o soroayan ang mapapaliasan.

 

Samarasano ang atatabo sa tao ay aga alin sa anang isip. Kong ano ang ing isip, dato maman da ang ing lilimeg ig sa ori maman den da ang ing boboat.

 

Kong mayad ang ing isip, dan mayad da ang aboboat. Kong marimo ang sa isip, dato marimo ra ang aboboat.

 

Mato’od talaga ang ing koko’n sa Biblia, “Kong ano ang ing isip, dato ikao maman da.”

 

Animan matinlo nga pirming selengen kong anono ang aka betang sa ateng otok. Dan kamo mismo ang kakikita kong anono ang aka programa dian. Ig madangmit dian da makikita kong ayamo toladan imong betang sa mga timpo dadi.

 

Aisip mo ron kabay kong ayamo mayad den imong betang dadi? Sigoro akikita mo nga dan ay adangat mo tenged nga dato maman da ang madangmit nga imong ing isip kanodaya.

 

O kabay ay ayamo asta dadi midio makori pa ra enged imong betang? Balikan mo patigayon kong anono ang madangmit mong isipen. Ig kong dan ay maman ang pirming aka betang sa imong isip, mi timpo ka pa para bago’n don dan. Ara dailan nga magtinir ka pa sa isarang logar nga indi mo maliagan. Poiding mag alin ka ren dian ig ang oras ay dadi ren.

 

Impisan mo rong bagon ang imong pag irisipen. Bailoan mo ron i matitinlong kinaisipan ang aka programa sa imong otok. Maliag kang tabangan ang Dios. Piro dapat mo ron dang bailoan ang imong kinaisipan. Mag isip i mayad ig matinlo impisa dadi ig elaten mo ang mga mayad nga matatabo kanimo.

 

Matinlo ang plano ang Gino’ para kanateng tanan!

 

PAKADLAO LAMANG:

 

AKA’ELAM AG CUYONON

 

Si Jacqueline Kennedy gali aka’elam ag Cuyonon. Pagkaposil sa anang asawang si

John (Kennedy) ig akita na ang dogo, mako’on tana, “O mi igad.”

You may also like...

Add a Comment

Your email address will not be published.