Kanta Ang Pagsarig Sa Gino!

“Magalebas ang langit ig ang logta, piro ang Akeng bisara ay indi enged aglebas o madora.” (Matthew 24: 35; Mark…

Magsarig sa Gino!

“Magsarig sa Gino tedek sa tagiposon ig indi agsarig sa sadiling kinaelaman; Sa tanang ingboboat Tana ay kilalaen, patatandesen Na…

Magparaye Sa Bisyo

“Ang bisyo ay manga bagay o ingboboat nga agaagaw ang oras o matinlong manga bagay pariho ang koarta o iba…

IPINTA SA ISIP ANG MALIAG MADANGAT

“Ang isarang bagay nga mas grabi pa sa boray ay ang magkatinir i paneleng piro ara akikita.”   Marakeng tao…

BANTAYAN ANG ISIP!

“Dapat bantayan ang isip sa tanang oras. Kong ano ang sa isip, dato ang atatabo madangmit.”   Matama ay ing…

ANG PAGTO’NG ALILIAGAN ANG GINO’

“Ang tamang pagto’ ay aga sarig nga ang ing papakitao ay anang  maririsibi. Maboay o madali, ara tana i isip…

Indi kamo mataranta

“Ang pagkataranta ay aga pakita nga ang isarang tao ay ara tamang pagto’ sa Gino’ ig dan Tana ay ara…

MGA BIRSONG CUYONON PA!

Ipadayon ko anay ang pag prisinta ang mga birsong poiding mag ated i mayad nga kinaisipan. Asambit ko datong ona…

Mga birsong Cuyonon

     Kaisan ang mga birsong Cuyonon ay ababati ta sa mga polao kong mi apapatay. Ig madangmit ang manga birsong…

Ang batang mi matinlong pag-irisipen

“Kong samarasano mag-isip ang tao,  kondato tana ra sigorado.”   “Mi manggaden nga malised, ig mi malised nga manggaden. Ang…